فرضيه دانشگاه زندگي

 

زندگي در روي زمين مانند تحصيل در يك دانشگاه است، دانشگاه زندگي، در اين دانشگاه هر كس، بدون توجه به سن،

 جنسيت، رنگ پوست، محل تولد و يا زندگي و غيره يك دانشجو و همزمان با آن يك معلم بوده و تمام منابع طبيعي، و

ساير موجودات روي زمين، به منزله كارمندان اين دانشگاه هستند كه به تحصيل اين دانشجو كمك مي كنند.

 

خداوند مؤسس و رئيس دانشگاه زندگي است.

 

مهمترين درس دانشگاه زندگي اين است كه بپذيريم و درك كنيم كه هركدام ازما تجلي زيبا ومنحصر به فردي ازخداوند

  هستيم و بپذيريم كه هر يك از ما نقش بسيار مهمي را درنمايشنامه زيبا و پرهيجان آفرينش بازي مي كنيم.

درس بسيار مهم اين است كه درك كنيم كه با هر كس و هر چيز يكي هستيم و بپذيريم كه انسانهاي روي زمين برادران

 و خواهران ما بوده و حيوانات و حشرات و گياهان در حقيقت قوم و خويشان ما هستند.

Back