مشاوره با دكتر بهادري نژاد

  

 

شما مي توانيد براي افزايش شادي كاركنان مؤسسه، شركت، صنعت و يا فعاليت خود با دكتر بهادري نژاد مشورت نمائيد. بهره وري، كارآئي و سود هر مؤسسه يا بنگاه اقتصادي با پرورش اخلاق و افزايش شادي كاركنان آن افزايش مي يابد.

 

مي توانيد با دكتر بهادري نژاد از طريق ايميل به آدرس هاي زير تماس بگيريد:

 

Shaudi @ mehdibahadori.com

Bahadori @ sharif.edu

 

Back