اين گفتگو ها و مطالب ارائه شده در اين پايگاه (سايت)

به اميد افزايش شادي در كار و زندگي و بيشينه شدن شادي

عميق طول عمر شما طراحي شده‌اند.

مطالب مطرح شده در برنامه‌هاي گفتگو و آورده شده در اين پايگاه

بر فرضيه‌هاي زير استوار مي‌باشد:

        ٭ فرضيه دانشگاه زندگي

        ٭ فرضيه شادي و زندگي

در اين فرضيه‌ها (كه تهيه كننده به آنها باور دارد) به اين سوالات پاسخ داده مي‌شود كه:

      ٭ هدف زندگي و بودن در روي زمين چيست ،

      ٭ بهترين و سريعترين روش براي رسيدن به اين هدف كدام است،

      ٭ چگونه مي‌توانيم شادي را در كار و زندگي افزايش دهيم.

 

از همكاري آقايان : مهندس مهرداد سلطانياني ، مهندس سجاد محمدرضا خاني

و خانم‌ها : سحر تجلي و مهندس فرناز رزاقي سپاسگزاري مي‌نمايم